Hücuma uğrayan sıhhat çalışanları için yeni düzenleme

Üniversiteler, hastanelerinde taarruza uğrayan sıhhat çalışanlarına hukuksal yardım takviyesi verecek.

Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK), üniversite hastanelerinde atağa uğrayan sıhhat çalışanlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe nazaran atağa uğrayan sıhhat çalışanlarının yahut vefat halinde mirasçılarının talebi üzerine tüzel yardım verilecek.

Olaya ait soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite takımında bulunan avukatlar, ayrıyeten vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla süreç yapmaya yetkili olacak.

Sağlık çalışanı olayla ilgili birebir vakitte kuşkulu ya da sanık durumundaysa kendisine sadee mağdur sıfatıyla hukuksal yardım yapılacak.

Yönetmeliğin tam metni şöyle: 

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN ÜNİTELERDE MİSYONLU SAĞLIK

ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN HATALAR NEDENİYLE YAPILACAK

HUKUKİ YARDIMIN YÖNTEM VE ASILLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, yükseköğretim kurumlarında sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu vazifelerinden ötürü sıhhat çalışanlarına karşı işlenen kabahatler sebebiyle çalışanların yahut yasal mirasçılarının talebi üzerine yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak türel yardıma ait metot ve asılları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına ilişkin ünitelerde misyon yapan sıhhat çalışanlarına karşı sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu misyonlarından ötürü işlenen hatalar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan süreçleri ve davaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sıhhat Alanında Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 54 üncü unsurunun ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Mağdur: Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu misyondan ötürü işlenen suça maruz kalan sıhhat çalışanlarını,

b) Sıhhat üniteleri: Yükseköğretim kurumları bünyesinde sıhhat hizmet sunumu yapılan üniteleri,

c) Üniversite: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuki Yardımın Mahiyeti

Hukuki yardım yapılacak haller

MADDE 5- (1) Üniversitelerde vazife yapan mağdura yahut bunların vefatı halinde yasal mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuksal yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir:

a) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu vazifelerinden ötürü mağdura karşı kanunlarda cürüm olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması.

b) Mağdurun yahut yasal mirasçılarının talepte bulunması.

(2) Mağdurun, hukuksal yardıma mevzu olayla ilgili olarak birebir vakitte kuşkulu yahut sanık durumunda olması halinde kendisine sadece mağdur sıfatıyla türel yardım yapılır.

Vekâlet ilişkisi

MADDE 6- (1) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu hizmetten ötürü bu Yönetmelik kapsamındaki mağdura karşı işlendiği sav edilen hatalara ait soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite takımında bulunan avukatlar, ayrıyeten vekâletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun yahut yasal mirasçılarının vekili sıfatıyla süreç yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuki Yardım Usulü

Bildirim

MADDE 7- (1) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu vazifelerinden ötürü mağdura karşı kanunlarda hata olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sıhhat ünitesi yöneticisi tarafından üniversite hukuk ünitesine gecikmeksizin bildirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiiller, sıhhat ünitesi yöneticisi tarafından isimli mercilere ve Sıhhat Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirilir. Mağdur da bu bildirimi yapabilir.

Talepte bulunulması

MADDE 8- (1) Sıhhat ünitesi yöneticisi tarafından kendilerine bildirim yapılan üniversite hukuk müşavirliği, işlenen kabahatten mağdur olana yahut vefatı halinde yasal mirasçılarına bir avukatın hukuksal yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep doğrultusunda hareket eder. Ayrıyeten mağdur yahut yasal mirasçıları, ilgili sıhhat ünitesine türel yardım talebini bildirebilir. Sıhhat ünitesi yöneticisi bu talebi gecikmeksizin hukuksal yardım yapmakla vazifeli ve yetkili ünitelere intikal ettirir.

(2) Mağdura karşı, kanunlarda kabahat olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği rastgele bir halde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından bu Yönetmelik kararları resen uygulanır ve mağdurun yahut yasal mirasçılarının tüzel yardım kuruluşunu faal bir halde kullanabilmesi için gerekli önlemler alınır.

Hukuk ünitelerince inceleme

MADDE 9- (1) Tüzel yardım talebine ait taleplerin gereği yapılmak üzere kendilerine intikalini müteakip üniversite hukuk müşavirliği tarafından yapılacak inceleme sonucunda talebin bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığının kıymetlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile rektörlüğe, sıhhat ünitesi yöneticisine ve talepte bulunana derhal bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgilinin itiraz etmesi halinde dilekçe ve ekleri en geç yedi gün içerisinde rektörlüğe gönderilir.

(3) Rektörlük tarafından verilecek karar ilgiliye ve üniversite hukuk müşavirliğine gönderilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, üniversite hukuk müşavirliği bu karar çerçevesinde süreç tesis etmekle yükümlüdür.

(5) Üniversite hukuk müşavirliği, safahatına nazaran soruşturma yahut kovuşturma süreçleri ile alâkalı olarak ifası lâzım gelen hukuksal süreçleri gecikmeksizin başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hukuki yardımın sona ermesi

MADDE 10- (1) İdarece yapılacak türel yardım;

a) Mağdurun yahut yasal mirasçılarının tüzel yardım talebini geri alması,

b) 5 inci hususun ikinci fıkrası hariç olmak üzere, isimli mercilerce yapılacak tahkikat sonucunda mağdurun sanık durumuna gelmesi,

hallerinde sona erer.

(2) Hukuksal yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, sıhhat ünitesi yöneticisine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir.

Vekâlet ücreti

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tüzel yardıma bağlı olarak Devlet üniversitelerinde Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet fiyatları hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 14 üncü unsuru uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Yükseköğretim Konseyi Lideri yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.